Strona główna / nr 3 (13) - LATO 2007 / Przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego


Z rozwojem turystyki, która stała się zjawiskiem masowym, wiąże się wzrastająca intensywność wykorzystania, a więc i zagrożenia środowiska przyrodniczego.
Złotym środkiem jest zapewnienie takich warunków, aby przy nieuchronnym wpływie na środowisko przyrodnicze jaki ma niewątpliwie masowa turystyka, mogły być zaspokajane ważne potrzeby człowieka, związane z zaspokojeniem jego potrzeb krajoznawczych, czy też dotyczących regeneracji sił. W tym celu tworzone są parki narodowe i inne formy ochrony przyrody.
Podstawowym aktem prawnym ustanawiającym formy ochrony przyrody jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). Ustawa jest podstawą do utworzenia parku narodowego jako najwyższej formy ochrony przyrody.
Zgodnie z w/w ustawą park narodowy to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.
Na podstawie dawniej obowiązującej ustawy o ochronie przyrody z dnia 7 kwietnia 1949r. (Dz. U. Nr 25, poz. 180) wydano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 4 lutego 1955r. Nr 4, poz. 23). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1955r. Utworzony wówczas Tatrzański Park Narodowy obejmował powierzchnię około 21.400 ha. Obecnie na podstawie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 2003r., Nr 65, poz. 599) obszar parku wynosi 21.164 ha.
W parku obowiązują specjalne przepisy dla odwiedzających dostosowane do jego walorów, dlatego też Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego wydał stosowne zarządzenia:
  1. Zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie ruchu pieszego, rowerowego oraz uprawiania narciarstwa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  2. Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie uprawniania taternictwa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
  3. Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie uprawniania taternictwa jaskiniowego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Jedną z zasad udostępnienia parku narodowego jest zapis, że ruch turystyczny może odbywać się jedynie na przeznaczonych do tego celu ścieżkach turystycznych i trasach narciarskich. Pierwsze z wyżej wymienionych zarządzeń określa szlaki dla ruchu pieszego letniego oraz zimowego, turystyki rowerowej, narciarstwa zjazdowego, turystyki narciarskiej, narciarstwa biegowego.
Zarządzenie ponadto precyzuje szczegółowe reguły zachowania się na wyznaczonych szlakach. I tak, jeżeli dany szlak został udostępniony równocześnie dla turystyki pieszej oraz rowerowej lub narciarskiej, obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.
Aby dokładnie poznać inne obowiązujące prawidła korzystania z dóbr Tatrzańskiego Parku Narodowego zachęcam do zapoznania się z przepisami wymienionymi w niniejszym artykule. Źródło informacji - strona internetowa www.tpn.pl.
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA