Strona główna / Samorząd Przewodników / Województwo Małopolskie / Komisja Uchwał i Wniosków
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Komisja Uchwał i Wniosków

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Regionalnej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK

Województwa Małopolskiego

z dnia 6 lutego 2010 r.

 

1.      Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w składzie:

 

            Przewodniczący:        Paweł Konieczny (SKPG Kraków)

            Członkowie:               Cecylia Jabłońska (KPT Nowy Sącz)

                                               Janusz Konieczniak (KPT im. Macieja Sieczki w Krakowie)

                                               Jerzy Bogusław Nowak (KPBiT im. W. Krygowskiego w Krakowie)

                                               Władysław Worytko (KPBiT w Rabce-Zdroju).

 

2.      Regionalna Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego podjęła następujące uchwały skierowane do nowo wybranych członków Rady Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego:

 

a)      Rada Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego zobowiązana jest do uzgodnienia z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK oraz z Małopolskim Forum Oddziałów PTTK kwestii związanych z zawieraniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umów i porozumień dotyczących spraw przewodnickich.

b)      Rada Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego zobowiązana jest do zawarcia pisemnego porozumienia z Małopolskim Forum Oddziałów PTTK w sprawie ustalenia kompetencji Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego jako reprezentanta przewodników turystycznych PTTK województwa małopolskiego i organu wyłącznie zajmującego się sprawami dotyczącymi przewodników PTTK w województwie małopolskim.

 

c)      Rada Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego zobowiązana jest do rozpatrzenia możliwości organizacji spotkań prezesów oddziałów/klubów/kół przewodnickich w sprawach szkoleniowych.

d)     Rada Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego zobowiązana jest do sporządzania rocznych sprawozdań ze swojej działalności i odpowiednio szybkie rozsyłanie ich do oddziałów/klubów/kół przewodnickich.

e)      Rada Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego zobowiązana jest do nawiązania współpracy w zakresie wymiany doświadczeń przewodnickich z miastami partnerskimi miast, w których działają oddziały/kluby/koła przewodnickie w Małopolsce.

f)       Rada Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego zobowiązana jest wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego z inicjatywą wspólnego zorganizowania spotkań Komisji Egzaminacyjnych celem ujednolicenia postępowań egzaminacyjnych.

g)      Rada Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego zobowiązana jest do właściwego egzekwowania składek członkowskich oddziałów/klub/kół przewodnickich zrzeszonych w Samorządzie.

h)      Rada Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego zobowiązana jest do porozumienia się z dyrekcjami leżących na terenie Małopolski parków narodowych w sprawie formy wydawania licencji parkowych.

i)        Rada Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego zobowiązana jest do zorganizowania spotkania delegatów województwa małopolskiego na KNAP, celem wypracowania wspólnego stanowiska delegatów na Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego.

3.      Regionalna Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego podjęła następujące uchwały skierowane do delegatów województwa małopolskiego na Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego:

 

a)      Delegaci Województwa Małopolskiego na KNAP zobowiązani są do przedstawienia teksu poniższej uchwały oraz skierowania jej do Zarządu Głównego PTTK.

“Obradująca w dniu 6 lutego 2010 r. w Krakowie Regionalna Konferencja Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego wyraża głęboko idącą dezaprobatę dla sposobu konsultowania i procedowania projektu ustawy o usługach turystycznych i rozporządzenia w sprawie przewodników turystycznych oraz zawartej w nim próby marginalizacji całego środowiska przewodnickiego.
Uczestnicy Konferencji żywią głęboką nadzieję, iż podejmowanym kiedykolwiek próbom zmiany ustawy lub jej zapisów będą towarzyszyć autentyczny dyskurs i dalekie od konspiracji konsultacje.”


b)      Delegaci Województwa Małopolskiego na KNAP zobowiązani są do przedstawienia na forum KNAP problemu dualizmu we władzach przewodnickich (Komisja Przewodnicka ZG PTTK oraz Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych) przy jednoczesnym wniosku o rozwiązanie samorządu na szczeblu centralnym oraz powołanie ciała doradczo-opiniodawczego (dla KP ZG PTTK) składającego się z przewodniczących samorządów wojewódzkich.

c)      Delegaci Województwa Małopolskiego na KNAP zobowiązani są do przedstawienia na forum KNAP wniosku o wyegzekwowanie od KP ZG PTTK odpowiednio szybkiego informowania oddziałów/klubów/kół przewodnickich o swojej działalności.

d)     Delegaci Województwa Małopolskiego na KNAP zobowiązani są do przedstawienia na forum KNAP wniosku do KP ZG PTTK o opracowanie zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zakresie znaczenia i rangi przewodnictwa w PTTK.

 

 

Podpisy członków Komisji Uchwał i Wniosków:

Przewodniczący:

Paweł Konieczny

Członkowie:

Cecylia Jabłońska

 

Janusz Konieczniak

 

Jerzy Bogusław Nowak

 

Władysław Worytko

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA