Strona główna / Samorząd Przewodników / Mazowieckie / Kongres PTTK
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
Kongres PTTK

Przed Kongresem PTTK  ]

W przeddzień VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego Olsztyn 2010

            Idea Kongresów krajoznawczych sięga okresu międzywojennego. Wiązała się wówczas z integracja terenu nowoscalonego Państwa i zespoleniem sił intelektualnych w kształtowaniu postaw patriotycznych. Do tej tradycji nawiązywały kolejne Kongresy.       

            Pierwszy Ogólnopolski Kongres Krajoznawstwa odbył się w dniach 12-13. 07.1929r w  Poznaniu pod hasłem „Poznaj swój kraj, ojczyźnie służ” podczas Pierwszej Powszechnej Wystawy Krajowej zorganizowanej z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości, aby zaprezentować dorobek odrodzonego państwa. Kongres miał stać się stymulatorem do poznania samych siebie, człowieka i jego pracy. Proponował przyjęcie krajoznawstwa jako podstawy wychowawczej w szkole. Obradom sekcyjnym i plenarnym towarzyszyła myśl, która do dzisiaj nie straciła na wartości : „Pamięć o wczoraj, aktywność na dziś i troska o jutro”.

            Drugi Kongres (narada) pod hasłem „Krajoznawstwo szkołą patriotycznego wychowania” przygotowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze  w dniach 17-18.05.1970r zlokalizowano w Gdańsku i Gdyni. Wcześniej zorganizowano siedem sejmików, na których przedyskutowano szereg zadań szczegółowych, które następnie referowano w pięciu zespołach problemowych. Na kongresie tym podkreślano konieczność rozwijania działalności związanej z „krajoznawstwem współczesnym” a także dążenie do tego, aby krajoznawstwo stało się treścią programową turystyki.  

Dyskusja licznie zgromadzonej kadry naukowej i wybitnych krajoznawców podczas gdańskiego kongresu wskazały na potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięć, co dziesięć lat co jest z powodzeniem realizowane.

            Przed trzecim Kongresem, który odbył się w dniach 11-13.04.1980 w Płocku zorganizowano 16 sejmików regionalnych i wiele spotkań lokalnych. Obrady toczyły się w trzech zespołach problemowych.  Czołowym zagadnieniem był związek krajoznawstwa z kulturą. Źródłem krajoznawstwa jest kultura narodowa, życie ludzi i tradycje walk o społeczne i narodowe wyzwolenie, kultura ludowa i folklor, przyroda polska i rozwój kraju. Stwierdzono, że krajoznawstwo powinno być głównym akcentem każdego przedsięwzięcia turystycznego.

            Tematem czwartego Kongresu było „Krajoznawstwo u progu XXI wieku” i właśnie tej tematyce podporządkowano 21 sejmików regionalnych. IV Kongres Krajoznawstwa Polskiego odbył się w dniach 7-9.09.1990r w Opolu. Obrady toczyły się w pięciu zespołach programowych. Wszelkie ustalenia podjęte podczas kongresu przedstawione zostały w „Rezolucji”, w której między innymi znalazły się takie postulaty:

            Piaty Kongres Krajoznawstwa Polskiego odbył się w Gnieźnie w 2000 roku. Poza posiedzeniami plenarnymi odbywały się posiedzenia zespołów problemowych, które zajmowały się następującą problematyką: krajoznawstwo jako wartość, wkład Polski do kultury europejskiej, źródła tożsamości narodowej, społeczna rola krajoznawstwa. Hasło, które towarzyszyło temu spotkaniu to: „Krajoznawstwo źródłem tożsamości narodowej”. W Rezolucji Programowej, którą przyjęto na zakończenie znalazły się między innymi takie problemy jak:

·         Krajoznawstwo jest nośnikiem takich idei jak kształtowanie postaw patriotycznych, daje możliwość harmonijnego rozwoju człowieka niezależnie od jego statusu.

·         Pobudzanie i pogłębianie dumy z bogactwa i głębi kultury Polski, która była przez wieki terenem zetknięcia się dwóch kultur Wschodu i Zachodu.

·         Konieczności ochrony krajobrazu oraz uczestniczenie w ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

·         Przełomowość nadchodzącego okresu dla życia kraju. Konieczność większego angażowania polskiego krajoznawstwa w życie społeczne.

·         Potrzebę mądrego przygotowania Polaków z „Europą bez granic”.

·          Fakt, że turystyka i krajoznawstwo muszą być trwałym elementem w programach samorządów terytorialnych.

            Obecnie trwają już ostatnie przygotowania do szóstego Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Odbędzie się on w dniach 09-12 września 2010 roku, w stolicy Warmii i Mazur – Olsztynie pod hasłem „Polska w Europejskiej Rodzinie. Przenikanie kultur, idei, wartości. Powinności Krajoznawców.”  Organizatorami VI Kongresu są Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przez 4 dni, ponad 600 osób będzie dyskutowało na temat jednego z najważniejszych wydarzeń z ostatnich lat: wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz zmian dokonujących się na kontynencie europejskim.

            Prace nad przygotowaniem VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego rozpoczęte zostały już w 2008 roku, a nad jego kształtem programowym czuwa Komitet Naukowo-Programowy pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego.

Zgodnie z propozycją  Komitetu obrady odbywać będą się w czterech zespołach tematycznych:

·         Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce. Tradycja, współczesność, przyszłość.

·         Miejsce i rola krajoznawstwa w społeczeństwie opartym na wiedzy.

·         Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy.

·         Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w naszym kraju.  

            Oprócz samych obrad, uczestnicy Kongresu wezmą udział w czterech wycieczkach: „Wokół Grunwaldu” , „Wzdłuż Kanału Elbląskiego”, „Z wizyta u Kopernika” oraz „Mazury- cud natury” podczas,  których będą mogli zapoznać się z krajobrazem Warmii i Mazur. Organizatorzy zaplanowali specjalne wieczory, podczas których gospodarzami będą  Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydent Olsztyna.

            Tradycyjnie już Kongresy Krajoznawcze  poprzedzały liczne sejmiki przedkongresowe, które odbyły się już prawie we wszystkich województwach. Pierwszy sejmik przedkongresowy  zorganizowało w kwietniu 2009 województwo łódzkie pod hasłem „Wzajemne przenikanie kultur w regionie łódzkim, a nowe możliwości ruchu krajoznawczego” a zorganizowały go oddziały: „Łódzki”, „Zgierski” i w Pabianicach. Sejmikowi towarzyszyły liczne wystawy i  wydawnictwo zatytułowane tak jak hasło sejmiku. Tak było prawie w każdym województwie, a  informacje o ich przebiegu znajdują się na stronach www.pttk.pl .

            W okresie przygotowań do Kongresu rozpoczął się proces opracowywania kanonów krajoznawczych województw. W formie książkowej  po raz pierwszy Kanon Krajoznawczy Polski ukazał się w 2000 roku z okazji odbywającego się w Gnieźnie V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Planowane jest wydanie 16 kanonów krajoznawczych, a na tą chwilę ukazały się trzy: województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i gospodarza kongresu- województwa warmińsko-mazurskiego. Podjęto już inicjatywę w województwie lubuskim i łódzkim. Realizując to zadanie Towarzystwo chce promować szeroko rozumiane dziedzictwo narodowe i kulturowe, uaktywnić i zintegrować środowiska lokalne oraz organizacje pozarządowe na rzecz poznawania i propagowania tożsamości narodowej i regionalnej. Zakładamy szerokie dotarcie do dzieci i młodzieży z treściami krajoznawczymi, służyć będzie budowaniu na tej bazie postaw patriotycznych i prospołecznych, poznawania kraju ojczystego, pogłębiać więzi z dorobkiem i kultura lokalną oraz rozbudzać zainteresowania tradycją narodową, współczesnością i przeszłością.

 

 

Jolanta Śledzińska

Warszawa, 2010.08.11

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA