Strona główna / nr 4 (6) -JESIEŃ 2005 / STATUS PRAWNY PRZEWODNIKA
    
NUMERY ARCHIWALNE
KONTAKT
GALERIA - ZDJĘCIA
WADOWICE
TATRY
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
BESKIDY - JAN PAWEŁ II
BABIA GÓRA
GÓRY WYSOKIE
ROŚLINY I ZWIERZĘTA
LINKI
PROPOZYCJE WYCIECZEK
Noclegi Hotele
Wydawnictwa turystyczne
Samorząd Przewodników
polski
STATUS PRAWNY PRZEWODNIKA


Szlak na Halę Gąsienicową zdjęcia galeria

Tatry Hala Gąsienicowa Panoramy tatrzańskie zdjęcia, galeria

Tatry Dolina Chochołowska otoczenie zdjęcia galeria

Góry, Tatry, Orla Perć, Żleb Kulczyńskiego zdjęcia, galeria

Tatry Orla Perć, Kozia Przełęcz zdjęcia galeria 4
STATUS PRAWNY PRZEWODNIKA

Krzysztof Mikucki
 Kurs przewodników beskidzkich 2007 r.         
Szukasz przewodnika Kliknij >>>>>>>>>>

Zagadnienie przewodnictwa w Polsce unormowane jest w ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 578 – tekst jednolity) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2004r. Nr 188, poz. 1944).

Powyższe przepisy regulują zasady wykonywania funkcji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, wymagania w sprawie uzyskania uprawnień przewodnickich, zasady szkolenia i egzaminowania, rodzaje przewodnictwa turystycznego i obszary uprawnień przewodników.

3.jpg (25.70 Kb)

 Na podstawie w/w przepisów uprawnienia przewodnickie nadaje organ administracji państwowej – wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej o uprawnienia.

 Zgodnie z definicją zawartą art. 3. pkt 7a. ustawy o usługach turystycznych przewodnik turystyczny jest to osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielającą o nich informacji.

Wymogi stawiane przewodnikom odnośnie badań lekarskich potwierdzają również tezę, że przewodnictwo należy śmiało traktować jako zawód.

Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu przewodnika turystycznego potwierdza się świadectwem lekarskim wydanym w trybie i zakresie oraz na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują grupy innych zawodów.

Przewodnikiem turystycznym może zostać osoba, która spełnia określone przez ustawę warunki: ma 18 lat, posiada wykształcenie średnie, posiada stan zdrowa umożliwiający na wykonywanie zadań przewodnika turystycznego, nie jest karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika, odbyła szkolenie i praktykę oraz zdała egzamin na przewodnika. Szkolenie dla kandydatów na przewodników turystycznych powinno obejmować co najmniej 250 godzin zajęć, z tym, że program szkolenia przewodników górskich tatrzańskich obejmuje dodatkowo 65 dni zajęć praktycznych i terenowych.

Szkolenie powinno trwać co najmniej 12 miesięcy, a szkolenie na przewodników tatrzańskich – 24 miesiące, a jego program powinien obejmować zajęcia praktyczne zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych.

Przepis art. 21 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych określa trzy rodzaje uprawnień przewodników turystycznych:

1)            przewodników górskich dla określonych obszarów górskich,

Zgodnie z rozporządzeniem udzielane są uprawnienia na: Tatry, Beskidy, Sudety. Ponadto uprawnienia przewodników górskich dzielą się na trzy klasy. Zróżnicowanie klas przewodnickich polega na podziale uprawnień do prowadzenia wycieczek według skali ich trudności.

2)            przewodników miejskich dla poszczególnych miast,

Rozporządzenie określa wykaz miast, w których do oprowadzania wycieczek są wymagane uprawnienia przewodnika miejskiego. Są to miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot (łącznie), Katowice z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym (łącznie), Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław.

3)            przewodników terenowych dla poszczególnych województw lub regionów oraz tras turystycznych. 

Każdy przewodnik może, uzyskać dodatkowo uprawnienia do oprowadzania turystów w języku obcym, jeżeli przedstawi odpowiednie dokumenty lub złoży egzamin ze znajomości języka obcego przed komisją egzaminacyjną języków obcych.

Zobacz również bo warto wiedzieć:
USTAWA z dnia 5 marca 2004 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 62, poz. 576) - czyli odpowiedzialność cywilna i karna organizatorów turystyki (biur turystycznych) oraz przewodników turystycznych

 Szukasz przewodnika Kliknij >>>>>>>>>>

Michał Szulc zdjęcia

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: PROMEDIA